อาจารย์ ดร.มัลลิกา จำปาแพง

8

อาจารย์ ดร.มัลลิกา  จำปาแพง 
(ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

งานวิจัย

1.) การศึกษาความพึงพอใจและความผูกผันของผู้ซื้อผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 2 พ.ค.-ส.ค.61 ฐานข้อมูลการวิจัย วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่นปีที่ 2 ฉ.ที่ 2 ค่าน้ำหนัก 0.20

2.) Consideration and loyalty expansion on Phraewa silk of customers in Kalasin วันที่ตีพิมพ์ 26-29 พ.ย.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย The 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS” (GMSARN 2019) ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

3.)Education services, marketing and exhibitions, Visakha Puja audio bathing traditions, pavers, Phrathad yakhu kalasin province วันที่ตีพิมพ์ 26-29 พ.ย.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย The 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS” (GMSARN 2019) ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

Facebook
Twitter
LinkedIn