ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชยา สภานุชาต

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชยา  สภานุชาต
( บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn