อาจารย์ ดร.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ

27

อาจารย์ ดร.มณฑกานต์  ทุมมาวัติ
(บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn