อาจารย์มณฑกานต์ ทุมมาวัติ

P1134871

อาจารย์มณฑกานต์  ทุมมาวัติ
(บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn