ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน

38

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์  ซาตัน
( บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 การจัดการการตลาด

งานวิจัย

1.) การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2558
ฐานข้อมูลการวิจัย วารสารสังคมศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค่าน้ำหนัก วารสารภายในประเทศ 0.60

2.) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสั่งจองสินค้าพรี่เมี่ยมสำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วันที่ตีพิมพ์ 23-25 ม.ค.2561
ฐานข้อมูลการวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านโดเรม่อนอะไหล่ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 23-25 ม.ค.2561
ฐานข้อมูลการวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) การพัฒนาระบบเมนูโอนสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นบนเครื่องตรวจนับสินค้า วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn