อาจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ

P1178678

อาจารย์ปิยะนุช  เทือกเทพ 
(ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn