อาจารย์ปาลวี พุฒิกูลสาคร

P1156006

อ.ดร.ปาลวี พุฒิกูลสาคร
( ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn