อาจารย์ปารีณา แอนเดอร์สัน

อาจารย์ปารีณา  แอนเดอร์สัน 
(บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn