ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา วรรณศิริ

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา  วรรณศิริ
( บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

1.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn