อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ

37

อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ
( บธ.ม. การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 การจัดการการตลาด

งานวิจัย

1.) การพัฒนาระบบเมนูโอนสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นบนเครื่องตรวจนับสินค้า วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn