ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์  โนนศรีเมือง 
(บธ.ม. การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

1.) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ ม.ค. – เม.ย. 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ม.ค. – เม.ย. 2558 ค่าน้ำหนัก วารสารระดับชาติ 0.80

2.) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 หน้า 171 ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 0.60

3.) ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (GENERATION Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn