อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด

28

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด
(ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์

งานวิจัย

1.) การพัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบสินค้าในแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเว่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนวันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7(AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) โมเดลจำลองภาพสามมิติ เมืองฟ้ำแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7(AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) แอปพลิเคชัน ดีไอทีเคเอสยู วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพสามมิติมิติผ่านเทคโนโลยี ความจริงเสริม กรณีศึกษา ถุงยางอนามัยสามมิติ
วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62 ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

ุ5.) การนําเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบสามมิติ โรงแรมสุภัค จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

6.) การลดขนาดมิติการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรวันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn