อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร

34

อาจารย์ณภัทรวรัญญ์  ศรีฮาตร
(วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

1.) การออกแบบและพัฒนา ธีมและสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันไลน์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านจรูญไพศาล วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn