อาจารย์ชัพวิชญ์ คำภิรมย์

26

อาจารย์ชัพวิชญ์  คำภิรมย์
( บช.ม. การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

1.) ผลกระทบของดุลยพินิจการตรวจสอบ และการตระหนักถึง จรรยาบรรณในการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 11– 12 ก.พ.62 ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019 หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn