อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี

P1134623 (1)

อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
(วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การพัฒนาซอฟต์แวร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบฐานข้อมุลและการออกแบบ
ออนโทโลยีและเว็บสื่อความหมาย
เว็บเซอร์วิซ
แพล็ตฟอร์มดิจิทัล

งานวิจัย

1.) การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์แอนิเมชัน หนองบุ้งที่เป็นเอกลักษณ์และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์
วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62 ฐานข้อมูลการวิจัย The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.)การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและผลิตภัฑ์ชุมชนด้วยการอ้างอิงพิกัดพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ตีพิมพ์ 13 – 14 ก.พ. 63
ฐานข้อมูลการวิจัย The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn