ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง
( ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

1.) Factors affects Tourism on Society and Culture Tourism success in Suphan Buri Province 2018
ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Linguistics and Literatureค่าน้ำหนัก 0.40

2.) Human Capital, Innovation Awareness, Social Responsibility, and Human Resource Success 2018
ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Linguistics and Literature ICLL 2018 ค่าน้ำหนัก 0.40

3.) The effects of Professional Citizenship Behavior of Tax Auditors in Thailandวันที่ตีพิมพ์ 26 ก.ค.61
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 2nd National and International Conference on Educational and Technology 2018 (ICET II)
ค่าน้ำหนัก 0.40

4.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

5.) ผลกระทบของดุลยพินิจการตรวจสอบ และการตระหนักถึง จรรยาบรรณในการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 11– 12 ก.พ.62 ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019 หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

6.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

7.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn