ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

ss

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
(ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านการบัญชี

 

งานวิจัย

1.) แรงจูงใจการเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
ค่าน้ำหนัก งานนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์ 2 ก.ค.-ธ.ค.59 ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59
ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80

3.) จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชี หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 11– 12 ก.พ.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

5.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn