อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ

35

อาจารย์จุมพล  ทองจำรูญ
(วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาระบบ
วืเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
ดิจิทัลคอนเท็นต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

1.) การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์แอนิเมชัน หนองบุ้งที่เป็นเอกลักษณ์และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์
วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62 ฐานข้อมูลการวิจัย The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


2.)การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและผลิตภัฑ์ชุมชนด้วยการอ้างอิงพิกัดพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ตีพิมพ์ 13 – 14 ก.พ. 63
ฐานข้อมูลการวิจัย The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn