ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ สุนทร

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  สุนทร 
( บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

1.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn