อาจารย์จินตนา อ่อนลา

41

อาจารย์จินตนา  อ่อนลา
( บธ.ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 การจัดการการตลาด

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn