ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยรัศมิ์  ทิณรัตน์ 
(บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

 

งานวิจัย

1.) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงสีข้าวชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ตีพิมพ์ 28 ส.ค.2558
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) ผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2559 ฐานข้อมูลงานวิจัยวารสาร มทร.ศรีวิชัยปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค.2559 ค่าน้ำหนักTCI กลุ่มที่ 2 0.60

Facebook
Twitter
LinkedIn