อาจารย์กันต์ กิ่งโก้

25

อาจารย์กันต์  กิ่งโก้ 
( บช.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn