อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล

P1134865

อาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล
(คอ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

1.) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้
วันที่ตีพิมพ์ 14-15 ธ.ค.60 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และติจัทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าที่ 27
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) การออบแบบและพัฒนาฐานความรู้ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยออนโทโลยีวันที่ตีพิมพ์ 14-15 ธ.ค.60
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และติจัทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าที่ 27
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) การออกและนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ 3 มิติ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าว) วันที่ตีพิมพ์ 23-25 ม.ค.2561
ฐานข้อมูลงานวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) โมเดลจำลองภาพสามมิติ เมืองฟ้ำแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

5.) โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพสามมิติมิติผ่านเทคโนโลยี ความจริงเสริม กรณีศึกษา ถุงยางอนามัยสามมิติ
วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62 ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

ุ6.) การนําเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบสามมิติ โรงแรมสุภัค จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

7.) ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยใบหน้า วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

8.) การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านจรูญไพศาล วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn