สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เชิญชวน บุคลากร อาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนีย์บัตร (ปวส.1)คณะบริหารศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณธรรมในรูปแบบออนไลน์

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เชิญชวน บุคลากร อาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนีย์บัตร (ปวส.1)คณะบริหารศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังต่อไปนี้
1.เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักคุณธรรมจริยธรรม เเละระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละมีความสุข
3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเกิดการเเลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์เเละปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาตร์ เป็นประธานเเละกล่าวเปิดงาน
เเละได้รับเกียรติจาก คุณนิรันดร์ แดนกะไสย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในโครงการนี้

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn