สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์

นางเพ็ญรดี กางถิ่น
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะบริหารศาสตร์

งานบริหารและวางแผน

นางสาวชนัชฎา ภาระนาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและวางแผน

นางไอลดา คุณโรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายธนดล บุญมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวศิริพรรณ พรพนม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอินทุอร พิมพ์ตา
นักวิชาการศึกษา

นางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์
บุคลากร

นายอาทิตย์ สีเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิชาการและวิจัย

นางไพรวัลย์ หารฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการ
และวิจัย

นางอมรรัตน์ ภารสมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรวดี หน้าผา
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิมลรัตน์ ปรัชญาบัณฑิตกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรินทิพย์ ซ้ายจันทึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานกิจการนักศึกษา

นางสาวสุดาทิพย์ เกาะสมบัติ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn