สำนักงานคณบดี

นางเพ็ญรดี กางถิ่น
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

งานบริหารและวางแผน

นางสาวชนัชฎา ภาระนาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและวางแผน

นางไอลดา คุณโรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายธนดล บุญมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวศิริพรรณ พรพนม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอินทุอร พิมพ์ตา
นักวิชาการศึกษา

งานบริการการศึกษาและวิจัย

นางไพรวัลย์ หารฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และวิจัย

นางอมรรัตน์ ภารสมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรวดี หน้าผา
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิมลรัตน์ ปรัชญาบัณฑิตกุล
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุดาทิพย์ เกาะสมบัติ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางสาวศรินทิพย์ ซ้ายจันทึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Facebook
Twitter
LinkedIn