สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการ โดย อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรุ่นถัดไป ก่อนออกสหกิจศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไดโนมินิเธียเตอร์ ชั้น 8 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn