ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  พุฒิกูลสาคร
( ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

1.) Best Internal Audit Practices and Achieving Organizational Success : An Empirical Examination of ISO 9000 Manufacturing Firm in Thailand
ตีพิมพ์วันที่ 17 กันยายน 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย International Trade & Academic Research Conference (ITARC) 2015 London-UK.
ค่าน้ำหนัก 0.40

2.) จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชี หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยวันที่ตีพิมพ์11– 12 ก.พ.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

5.) รูปแบบการเรียนรู้ของเจนเนอเรชันวายและสมรรถนะการจัดการความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วันที่ตีพิมพ์ 25 มิ.ย.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าน้ำหนัก วารสารวิชาการระดับชาติ 0.20

6.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn