วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ด้านบริหารศาสตร์ เพื่อบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น “

 พันธกิจ 

 • M1 ผลิตและพัมนากำลังคนมีจิตสำนึก มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น
 • M2 ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้ (Lifelong Learning) การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย
 • M3 วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • M4 บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างองค์ความรู้การประยุกต์ศาสตร์ด้านบริหารและเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น
 • M5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
 • M6 บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 เป้าหมาย

 • พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านบริหารศาสตร์ มีหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและ
 • การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) หลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)
 • บัณฑิตมี Hard Sill และ Soft Skill ส่งผลให้นักศึกษาได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา (Job Guarantee)
 • มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายช่องทาง และส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียน ที่สามารถสะสมผลการเรียนและประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิได้ในอนาคต
 • มีงานวิจัย บริการวิชาการที่รับใช้สังคม และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความผูกพัน มีความสุข มีความมั่นคง

Facebook
Twitter
LinkedIn