วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

” มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริหารศาสตร์ และบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “

 พันธกิจ 

 • ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถ ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้ (Lifelong Learning) การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย
 • วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
 • บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 เป้าหมาย

 • พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านบริหารศาสตร์ มีหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและ
 • การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) หลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)
 • บัณฑิตมี Hard Sill และ Soft Skill ส่งผลให้นักศึกษาได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา (Job Guarantee)
 • มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายช่องทาง และส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียน ที่สามารถสะสมผลการเรียนและประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิได้ในอนาคต
 • มีงานวิจัย บริการวิชาการที่รับใช้สังคม และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความผูกพัน มีความสุข มีความมั่นคง

Facebook
Twitter
LinkedIn