ประวัติคณะบริหารศาสตร์

ประวัติคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ให้บริการด้านวิชาชีพ สายการจัดการ การตลาด การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และนโยบายคณะบริหารศาสตร์ คือ เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ต่อไป

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ให้ควบรวมคณะเทคโนโลยีสังคมและคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งการควบรวมคณะทั้งสองแห่งนี้จะเป็นการกำหนดบทบาทในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับการวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง บริการวิชาการโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย ให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดำริฯ โดยได้กำหนดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา และองค์ความรู้ มุ่งให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการรองรับภารกิจที่สำคัญ

แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นตามปณิธาน “สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม” มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีคุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยแก่บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค
3. พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการวิชาการ
4. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการสืบสานและ สืบทอดวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชนผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจนำไปสู่กิจกรรมด้านต่างๆ

สถานที่หรือพื้นที่ตั้ง:
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

หมายเลขโทรศํพท์ 086-458-4362

website : http://as.ksu.ac.th/
Facebook
Twitter
LinkedIn