ผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผศ.ภัชรินทร์ ซาตัน
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

รองคณบดี

ดร.บัญชา เหลือผล
รองคณบดี
งานบริการการศึกษาและวิจัย

ผศ.มนชยา สภานุชาต
รองคณบดี
งานบริหารและวางแผน

ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด
รองคณบดี
งานพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง
ผู้ช่วยคณบดี
งานบริการการศึกษาและวิจัย

ผศ.ปิยะนุช เทือกเทพ
ผู้ช่วยคณบดี
งานบริหารและวางแผน

ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ดร.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สำนักงานคณบดี

นางเพ็ญรดี ไชยคำมี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะบริหารศาสตร์

นางไพรวัลย์ หารฤทธิ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และวิจัย

นางสาวชนัชฎา ภาระนาด
หัวหน้างานบริหาร
และวางแผน

นางสาวสุดาทิพย์ เกาะสมบัติ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn