ผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผศ.ภัชรินทร์ ซาตัน
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

รองคณบดี

ผศ.มนชยา สภานุชาต
รองคณบดี
งานบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.บัญชา เหลือผล
รองคณบดี
งานวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด
รองคณบดี
งานกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง
ผู้ช่วยคณบดี
งานวิชาการและวิจัย

ผศ.ปิยะนุช เทือกเทพ
ผู้ช่วยคณบดี
งานบริหารและวางแผน

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์
จิตติมงคล
ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.มัลลิปา จำปาแพง
ผู้ช่วยคณบดี
งานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สดชื่น อุตอามาตย์
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ
หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ปาวลี พุฒิกูลสาคร
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานคณบดี

นางเพ็ญรดี กางถิ่น
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะบริหารศาสตร์

นางสาวชนัชฎา ภาระนาด
หัวหน้างานบริหาร
และวางแผน

นางไพรวัลย์ หารฤทธิ์
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวสุดาทิพย์ เกาะสมบัติ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn