ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เหลือผล

31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  เหลือผล

(ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ความเชี่ยวชาญ

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ,การประมวลภาษาธรรมชาติ ,ปัญญาประดิษฐ์ ,การพัฒนาระบบ

งานวิจัย

International Journal

• Chumsak Sibunraung, Jantima Polpinij, Thananchai Khamket, Jatuphum Juanchaiyaphum, and Bancha Luaphol, “Automatically Identifying of Plagiarized Subjective Answers for Thai Using Text-Based Similarity Analysis Method,” An International Journal of Research and Surveys, Volume 16, Number 6, June 202.
• Bancha Luaphol, Jantima Polpinij, and Manasawee Kaenampornpan, “Text Mining Approaches for Dependent Bug Report Assembly and Severity Prediction,” The International Arab Journal of Information Technology, Vol. 19, No. 6, November 2022, pp. 915-924.
• Jantima Polpinij, Bancha Luaphol, and Khanista Namee, “Comparative Study for Data Normalization Methods on Predicting Cryptocurrency Price,” ICIC Express Letters, Part B: Applications, 2022, 13(8), pp. 853–860.
• Chumsak Sibunraun, Jantima Polpinij, Thananchai Khamket, Jatuphum Juanchaiyaphum and Bancha Luaphol, “Automatically Identifying of Plagiarized Subjective Answers for Thai using Text-based Similarity Analysis Method,” ICIC Express Letters, 2022, 16(6), pp. 639–646.
• Bancha Luaphol, Jantima Polpinij, and Manasawee Kaenampornpan,” Automatic dependent bug reports assembly for bug tracking systems by threshold-based similarity,” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2021, vol 23, no. 3, p.1620-1633, doi: 10.11591/ijeecs.v23.i3.pp1620-1633
• Bancha Luaphol, Jantima Polpinij, and Manasawee Kaenampornpan, “Mining bug report repositories to identify significant information for software fixing,” Applied Science and Engineering Progress, 2021, doi: 10.14416/j.asep.2021.03.005.
• Bancha Luaphol, Boonchoo Srikudkao B, Tontrakran Kachai, Natthakit Srikanjanapert, Jantima Polpinij, and Poramin Bheganan, Feature Comparison for Automatic Bug Report Classification, Recent Advances in Information and Communication Technology 2019 Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, p. 69-78. Springer.
• Jantima Polpinij, Poramin Bheganan, Bancha Luaphol, Chumsak Sibunruang, Khanista Namee. Identifying of Decision Components in Thai Civil Case Decision by Text Classification Technique, Recent Advances in Information and Communication Technology 2020 Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, p. 11-20, Springer.

International Conference
• Jantima Polpinij, Umaporn Saisangchan,Vorakit Vorakitphan, and Bancha Luaphol,“ Identifying Significant Customer Opinion Information of Each Aspect from Hotel Reviews,”in The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022)June 23, 2022.
• Jantima Polpinij, Bancha Luaphol, and Khanista Namee, “Identifying Types of Bug Reports using Multiclassification Method,” in The 3rd Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2022) February 24- 25, 2022.
• Khanista Namee, Jantima Polpinij, and Bancha Luaphol, “A Hybrid Approach for Aspect-based Sentiment Analysis: A Case Study of Hotel Reviews,”in The 3rd Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2022) February 24- 25, 2022.
• Chumsak Sibunraun, Jantima Polpinij, Thananchai Khamket, Jatuphum Juanchaiyaphum and Bancha Luaphol. (2021). Automatically Identifying of Plagiarized Subjective Answers for Thai using Text-based Similarity Analysis Method. 15th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2021). September 15-16, 2021
• Jantima Polpinij., Bancha Luaphol. (2021) Comparing of Multi-class Text Classification Methods for Automatic Ratings of Consumer Reviews. In: Chomphuwiset P., Kim J., Pawara P. (eds) Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence. MIWAI 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12832. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80253-0_15
• Bancha Luaphol, Jantima Polpinij, and Manaswee Kaneampornpun, Automatic Bug Report Severity Prediction by Binary Text Classification Techniques, The Twenty-Fifth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2020 (AROB 25th 2020), Beppu, Japan, January 22-24, 2020, pp. 206-211.
• Sahachai Ngamchaiyaphum, Bancha Luaphol, and Jantima Polpinij, Classification of Customer Reviews with Short Text based on Sentiment Analysis, The Twenty-Fifth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2020 (AROB 25th 2020), Beppu, Japan, January 22-24, 2020, pp. 212-216.
• Jantima Polpinij, Poramin Beghanan, Bancha Luaphol, Chomsak Sibunruang, and Khaista Namee, A Method of Non-bug Report Identification from Bug Report Repository, The Twenty-Fifth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2020 (AROB 25th 2020), Beppu, Japan, January 22-24, 2020, pp. 223-227.
• Poramin Bheganan, Patcharee Sriputta, Bancha Luaphol, and Jantima Polpinij, Automatic Identification of Decision Components in Thai Civil Case Decision, The Twenty-Fifth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2020 (AROB 25th 2020), Beppu, Japan, January 22-24, 2020, pp. 228-233.
• Boonchoo Srikudkao, Bancha Luaphol, Natthakit Srikanjanapert, Poramin Bheganan and Jantima Polpinij, Automatic Bug Report Analysis: Actual-bug and Non-bug, The Twenty-Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2019 (AROB 24th 2019), Beppu, Japan, January 23-25, 2019, pp. 235-240.
• Poramin Bheganan, Patcharee Sriputta, Bancha Luaphol, Boonchoo Srikudkao, Natthakit Srikanjanapert, Jantima Polpinij and Apirak Tooltham, Automatic Legal Cases Assembling by the Spherical k-mean Clustering, The Twenty-Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2019 (AROB 24th 2019), Beppu, Japan, January 23-25, 2019, pp. 202-207.
• Natthakit Srikanjanapert, Jantima Polpinij and Bancha Luaphol, An Answer Retrieval Method for Non-factoid Question Answering, The Twenty-Fourth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2019 ( AROB 24th 2019), Beppu, Japan, January 23-25, 2019, pp. 372-377.
• Bancha Luaphol, Boonchoo Srikudkao, Jantima Polpinij and Manasawee Kaenampornpan, Assembling Relevant Bug Report using the Constraint-based k-means Clustering, In 2018 International Conference on Information Technology (InCIT), IEEE, Khon Kaen, Thailand, October 24-26, 2018, pp. 1-6.

National Conference

• เจษฎา สิงห์ทองชัย บัญชา เหลือผล นิรันดร์ นิติสุข และวรพจน์ ฉายจรุง, การพัฒนารูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มสตรีทอผ้าแพรวาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์, ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, นครราชสีมา, 1-3 กันยายน 2015.
• เจษฎา สิงห์ทองชัย บัญชา เหลือผล อุดม วงค์สุภา และวรพจน์ ฉายจรุง, การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและปรับปรุง e-Learning ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์, ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7, นครราชสีมา, 1-3 กันยายน 2015.
• บัญชา เหลือผล,ธรรมรัตน์ บุญรอด, มณฑกานต์ ทุมมาวัติ และจิราวรรณ จงสมชัย, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับบริการการท่องเที่ยว, ในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2, ภูเก็ต, 8 พฤษภาคม 2014
• บัญชา เหลือผล,เจษฎา สิงห์ทองชัย และวรพจน์ ฉายจรุง, การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ผ่านระบบเครือข่าย, ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” มทร.ล้านนา, เชียงใหม่, 8-10 สิงหาคม 2012

Paper Awards

• Bancha Luaphol, Boonchoo Srikudkao B, Tontrakran Kachai, Natthakit Srikanjanapert, Jantima Polpinij, and Poramin Bheganan, Feature Comparison for Automatic Bug Report Classification, The 15th International Conference on Computing and Information Technology. July 4-5, 2019, Bangkok, Thailand. (Best Paper Award).

งานวิจัย

• การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้วยเอไพรโอริ (2014)
• การสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีสำหรับสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยวิกิพีเดีย (2014)
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับบริการการท่องเที่ยว (2013)
• การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับตัดสินใจในการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ (2013)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn