นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านการสื่อสารทางภาษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษา การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เทคนิคการสื่อสารทางภาษา และทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีติพล วิมุกตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น 5 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn