งานสโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา รักษ์ธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานสโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา รักษ์ธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าภูมิรักษ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งมีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ดังนี้ 1.ต้นกล้าสักทอง จำนวน 20 ต้น 2.ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ จำนวน 25 ต้น 3.ต้นกล้ามะหาด จำนวน 20 ต้น รวมทั้งหมด 65 ต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนป่าภูมิรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านหลังหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn