งานวิจัยสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง 
อาจารย์มนชยา  สภานุชาต
อาจารย์อนุชา  พุฒิกูลสาคร
อาจารย์ปาลวี  พุฒิกูลสาคร
อาจารย์กันต์  กิ่งโก้ 
อาจารย์จุฑามาศ  สุนทร
อาจารย์นุสรา  วรรณศิริ 
อาจารย์จิตต์ศุภางค์  แก้วคำ
อาจารย์ทยากร  สุวรรณปักษ์
อาจารย์ภัทราพร  ภาระนาค
อาจารย์สุพัตรา  โสธิวะรา 
อาจารย์ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์
อาจารย์ชัพวิชญ์  คำภิรมย์
อาจารย์มารุต  พลรักษา

Facebook
Twitter
LinkedIn