งานบริการการศึกษาและวิจัย คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ KSU MOOC

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 งานบริการการศึกษาและวิจัยคณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ KSU MOOC โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn