ค่านิยม/วัฒนธรรม/สมรรถนะ

ค่านิยม

ASGIVE
Agility : พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
Smile : รอยยิ้ม
Growth : พัฒนา
Intention : มุ่งมั่น
Volunteer : จิตอาสา
Expertise : เชี่ยวชาญ

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมแรง ร่วมใจ เปลี่ยนแปลงสู่การแบ่งปัน

สมรรถนะหลัก

บูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารสู่ชมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Facebook
Twitter
LinkedIn