คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ1 คณะ 1 PMU

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชยา สภานุชาต รองคณบดีงานบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.บัญชา เหลือผล รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ ดร.ปาลวี พุฒิกูลสาคร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์จินตนา อ่อนลา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาจารย์มารุต พลรักษา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสนับสนุนภารกิจการวิจัย 1 คณะ 1 PMU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn