คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 2

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ประธานในพิธีเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตันคณบดีคณะบริหารศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสื่อสารองค์กร ณ ห้องสัมมนาโปงลาง ชั้น 8 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn