คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้สร้างสัมพันธไมตรีรุ่นพี่และรุ่นน้อง (ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน) สร้างความสมานสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ ผู้ร่วมสัมภาษณ์และเสวนาร่วมกับ ศิษย์เก่า จำนวน 6 คนดังนี้ 1.นายธนธร จินดาศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2.นายกรันย์สิฐ ชัชษณุกาญจน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
3.ว่าที่ร้อยตรีกฤษณัฐ ศรีวิเศษ ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.นางสาวกานต์ฐฌา ปทุมเพชร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ในรูปแบบออนไลน์)
5.ดร.จักรีวัชระ กันบุรมย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ในรูปแบบออนไลน์)
6.นางสาวไฉน สาลีธรรม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี
ณ ห้องประชุมลำปาวชั้น 3 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn