คณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 27-29 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชยา สภานุชาต รองคณบดีงานบริหารและวางแผน ดร.บัญชา เหลือผล รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษาและ นางเพ็ญรดี กางถิ่น หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการย่อย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร"

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn