คณบดีคณะบริหารศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 หลักสูตร TQA Criteria ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดร.บัญชา เหลือผล รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล ผู้ช่วยคณบดี งานประกันคุณภาพการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้ารับการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 หลักสูตร TQA Criteria โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn