ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากคณาจารย์ประจำ

ในนามบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยกับ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากคณาจารย์ประจำตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่องประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn