ขอแสดงความยินดีกับ 9 ผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในงาน AUCC2023

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 9 ผลงานวิจัย 🎉🎉🎉
ด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (Online Virtual)

🥇3 รางวัล Very Good การนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
       1. การพัฒนาแชทบอทสำหรับการจำหน่ายสินค้าและบันทึกข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติด้วยไดอล็อกโฟล กรณีศึกษา ร้านแค็ปปี้บิวตี้
           ผู้วิจัย : นางสาวจีราภรณ์ สุขภิบาล และ นางสาวนวพร พันธ์เสถียร
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ และ อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร
      2. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการโรงคัดบรรจุผักอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
          ผู้วิจัย : นางสาวดรุณี ภูจำเนียร และ นางสาวกมลเนตร อินทะนิน
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ และ อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
      3. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการขนส่ง 

          ผู้วิจัย : นายบูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์ และ นายกฤติน ดีประวี
          
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี และอาจารย์สิริอร วงษ์ทวี

🥈4 รางวัล Good การนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
       1.โมเดลสามมิติความจริงเสมือน ไดโนเสาร์แห่งพิธภัณฑ์สิรินธร
          ผู้วิจัย : นางสาวสิริวิมล คำทะราช และ นายทักษ์ดนัย ทักษิณภาค
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล และ อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร
       2. เว็บไซต์จองทริปส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกาฬสินธุ์
           ผู้วิจัย : นางสาวมาลินี เอื้อเฟื้อ และ นายอรรถพล เงินยวง
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร อาจารยชัชวาลย์ ศรีมนตรี และอาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี
       3. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการต้นกล้าผักอินทรีย์ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
           ผู้วิจัย : นางสาวจุราวรรณ ภารสถิตย์ และ นางสาวสุกัญญา หนองทองทา
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์จุมพล ทองจำรูญ และ อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง
      4. อินโฟกราฟิก แผนที่ท่องเที่ยวทำบุญ 9 วัดจังหวัดกาฬสินธุ์
          ผู้วิจัย : นายจิรพัฒน์ ทองระยับ และ นายกรตะวัน อุดรสรรพ์
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร

🥉2 รางวัล Participant การนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
       1. การออกแบบตัวละครสามมิติบนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยโปรแกรมเบลนเดอร์
          ผู้วิจัย : นายอาทร นาราษฎร์ และ นายภาณุเพชร ถิตย์พิพิธ
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด และ อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล
      2. การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อผักออร์แกนิคของวิสาหกิจชุมชมปันบุญ
          ผู้วิจัย : นางสาวกรกช นุขุนทด และ นางสาวศริภรณ์ สุขสนาน
          อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาต

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn