ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

🎉คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์🎊

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

🔶🔺สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่🔺🔶

✅ที่สำเร็จการศึกษา และ

✅ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

‼️ จำนวน 25 คนดังนี้ ‼️

👉1.นางสาวนันทัชพร ภูชื่นบาน

👉2.นางสาวสุภาวดี ผกาเชิด

👉3.นางสาวขนิษฐา คำสถิตย์

👉4.นางสาวชนุดา ภูกาบ

👉5.นางสาวอัญชุลี ราศา

👉6.นางสาวสุพรรณลักษณ์ แสงกล้า

👉7.นางสาวอารียา สังฆะมณี

👉8.นางสาวศุภมาศ โกฏิรักษ์

👉9.นางสาวจิรารัตน์ พวงเกตุ

👉10.นางสาวสิริกาญจน์ บุญแสนรัญ

👉11.นางสาวอรอุมา เครือกลัด

👉12.นางสาววรรณิกา ยุบลชิต

👉13.นางสาวรจนา ไถยฤทธิ์

👉14.นางสาวศศิกานต์ ศิลารัตน์

👉15.นางสาวธัญญาลักษณ์ จตุเทน

👉16.นายอุฤทธิ์ มณีจักร์

👉17.นางสาวญาดา ภูสระไสย์

👉18.นางสาวอารียา ภูยาดฟ้า

👉19. นางสาวมณีรัตน์ ภูอวด

👉20. นางสาวรมิดา ไชยมะณี

👉21.นางสาวศิรดา เก่งสันเทียะ

👉22.นางสาวอารยา มาลาหอม

👉23.นายธวัชชัย สุรันนา

👉24.นายนัทวัฒน์ สุรินทร์

👉25.นายมนูญ บุระผากา

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn