การรับสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย